Sooninkon bera

Jam waali mon !

Golle ɗee e dinngiral pulaagu hee ɗiinin mbaɗee haa jooni, minen ñaagii kala fof mbaawɗo heen nanngude, Séex Anta Jóob nee na : woni ko tinndi e taali, jimɗi walla jaljalni joomum nani waawi ɗum neldude ɗoo ɗo kallaamayreewmi@gmail.com walla ɗo oo niimoor +221 70 970 41 15.

Moomeel © Kàllaamay réew mi 2012 - 2022 | Ñooy ñan | Jokkoo ak ñun